Я люблю Киев

КИЕВСКИЙ ФОРУМ
КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ
FORUMKIEV.COM

N-728-MI-2
ПОИСК ПО ТЕМАМ:
Вернуться   Форум Киев | ForumKiev.com > Социальный > Медицина - здоровье (лучшие темы раздела)

Здоровый образ жизни. С чего начать?

Ответ
 
Опции темы Оценить тему Опции просмотра
Старый 19.04.2012, 15:51   #281
Турист
 Аватар для cvovan
IP:
Сообщений: 4
украинец
Получено "спасибо": 1
Очки репутации: 78
Мнения:
Доп. информация
По умолчаниюНовые знакомства, полезные, интересные дискуссии...
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ СЕЙЧАС
А я вот хочу бросит курить и заняться своей спиной, так очень много на работе за компом сижу, и последнее время очень страдает, т.к. по 12 часов работаю, по сменно. Сложно вообще, питаться конечно нужно правильно и отдыхать больше, но вот как в одной статейке прочитал, что если все время лежать на диване перед диваном и "постоянно" отдыхать - то здоровья от этого не прибавиться и энергии не будет вообще.

Поэтому можно разделить на такие пункты:
1) Здоровое питание (лучше раздельное), больше овощей и круп, на ночь не надоедатся.
2) Больше двигаться, движение это сила и жизнь как гриться.
3) Отдыхать, если будет сильное переутомление, то уж можно и охлеть от переутомления и истощения.
4) Обращать на поточные проблемы со здоровьем и вовремя корректировать, т.е. возможно сходить к врачу, провериться, если что-то беспокоить, а не ждать до того, что уже реально нужно лечить.
5) Оптимизм, положительно относиться к жизни, быть оптимистом.
6) Периодически смеяться над своими проблемами, как это можно сделать, я думаю, каждый знает сам.
А ведь реально помогает, главный совет психологов, хочешь что бы решилась проблема - посмейся на дней (хоть и сквозь слезы)

Дополняйте )
cvovan вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 17:13   #282
Мордератор
 Аватар для Domkrat
IP:
Сообщений: 5,015
Получено "спасибо": 10,624
Очки репутации: 23,439
Мнения: 3125
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от cvovan Посмотреть сообщение
так очень много на работе за компом сижу
Для спины в таком случае
- по утрам в обязательном порядке упражнение "червячек". Ложишься на пол на живот, вытягиваешь вперед руки, потом отрываешь тело так что-б стоять только на руках и носках ног, стоишь сколько можешь.
- очень желательно плаванье, если нет возможности - два-три раза в неделю в ближайшую школу на турник, 4-6 подходов по максимуму.
- если есть немного времени и желания - крайне полезна гимнастика Хаду, там три варианта, один можно делать вообще сидя.
___________
Все о спорте в Александрии
Domkrat вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2012, 22:47   #283
Почетный легион
 Аватар для alex-v
IP:
Сообщений: 4,655
киевлянин
Получено "спасибо": 3,317
Очки репутации: 13,722
Мнения: 611
Доп. информация
По умолчанию

Безробітний імунітет

Із сте-риль-них умов ма-те-ринсь-ко-го тіла но-во-на-род-же-ний потрапляє у світ, на-пов-не-ний мікроорганізмами.
Одні з них корисні і потрібні дитині, подібно аци- дофільній паличці, присутність якої забезпечує їй нор-маль-не трав-лен-ня, інші нейтральні, а треті шкідливі. І во-на го-то-ва до цієї зустрічі: спо-чат-ку за до-по-мо-гою імунних сил, пе-ре-да-них їй матір'ю, потім зав-дя-ки ма-те-ринсь-ко-му мо-ло-ку.
У ма-лю-ка швид-ко виробляється влас-ний імунітет в міру не-без-пе-ки, що загрожує і адап-тив-них мож-ли-вос-тей сво-го організму. А як-що до-вко-ла сте-риль-на об-ста-нов-ка? Як тоді бу-де фор-му-ва-ти-ся імунітет?
Дослідники кос-мо-су вже про-во-ди-ли досліди над тва-ри-на-ми-гнотобіонтами (ви-ро-ще-ни-ми в сте-риль-них умо-вах). Ви-я-ви-ло-ся, по-пер-ше, не всі мо-жуть рос-ти в ідеальній чистоті - у стерильній скляній клітці, ку-ди подається сте-риль-на їжа, сте-риль-не пит-тя і сте-риль-не повітря, тоб-то без де-я-ких мікроорганізмів не-мож-ли-ве навіть жит-тя тва-ри-ни.
А по-дру-ге, випущені з стерильної клітки гното- біонти не-гай-но ги-ну-ли. Миші ги-ну-ли бук-валь-но за кілька хви-лин від бактеріального шо-ку, а щу-ри - че-рез кілька го-дин або діб від дріб'яз-ко-вих для нор-маль-но-го організму хво-роб, так як їх сис-те-ма імунітету встиг-ла повністю "згор-ну-ти свої функції че-рез непотрібність".
Як же мож-на, зна-ю-чи це, чи-та-ти спокійно фра-зи: "При догляді за не-мов-лям потрібно особ-ли-во стро-го до-три-му-ва-ти-ся чис-то-ти...
Усі речі, з яки-ми стикається не-мов-ля (одяг, по-суд), особ-ли-во в перші 6 місяців жит-тя, повинні бу-ти аб-со-лют-но чис-ти-ми від бактерій. Ма-ти мар-но бу-де кип'яти-ти лож-ку, як-що її пе-ред го-ду-ван-ням по-кла-де на ку-хон-ний стіл...
Перш ніж підійти до ди-ти-ни, потрібно ви-ми-ти ру-ки га-ря-чою во-дою з ми-лом, як-що навіть ви їх ми-ли кілька хви-лин то-му... Перш ніж бра-ти ди-ти-ну, ма-ти по-вин-на надіти чис-тий, свіжовипрасуваний ха-лат або фар-тух... Ма-ти, яка відноситься нед-ба-ло до пи-тан-ня про чис-то-ту, піддає що-ден-но свою ди-ти-ну смертельній (?) небезпеці " і т.д. і т.п.
І подібне ми читаємо у всіх кни-гах і бро-шу-рах для батьків, як у вітчизняних, так і за-кор-дон-них. Про стерильність і чис-то-ту думаємо, а про імунітет забуваємо. Забуваємо, що йо-го тре-ба роз-ви-ну-ти і зміцнити у кожної ди-ти-ни, а інакше діти бу-дуть беззахисні пе-ред інфекціями. Ство-рен-ня сте-риль-но-го ков-па-ка на-вко-ло но-во-на-род-же-но-го, необхідне педіатрам, прос-то про-тип-ри-род-но - при-ро-да подібного не тер-пить.
Чи ба-га-то хто знає про те, що поліомієліт буває тільки в країнах, де на-се-лен-ня знай-о-ме з гігієною, - в Північній Америці, Європі, Сибіру і Японії, а в Південній Азії, Африці, Південній Америці йо-го май-же немає.
Зви-чай-но, стерильність потрібна, але тільки в операційних або по-ло-го-вих, де внутрішні ор-га-ни лю-ди-ни рап-том поз-бав-ля-ють-ся своїх покривів і ви-яв-ля-ють-ся без-за-хис-ни-ми, ого-ле-ни-ми. Але це ж на го-ди-ну або кілька го-дин, а потім ... потім тре-ба ро-зум-но до-по-ма-га-ти роз-вит-ку імунітету, до-по-ма-га-ти не зав-ж-ди доско-на-ло-му про-це-су при-род-но-го інфікування.
Ми у своїй родині на-вмис-но уни-ка-ли стерилізації: да-ва-ли но-во-на-род-же-но-му не-кип'яче-ну во-ду, не стерилізували пляш-ки, не кип'яти-ли щод-ня і не гла-ди-ли з двох сторін підгузники і пе-люш-ки, до-зво-ля-ли ма-лень-ко-му про-бу-ва-ти "на зуб" ба-га-то ре-чей і ... не зна-ли шлун-ко-во-киш-ко-вих за-хво-рю-вань.
Ми до то-го пе-ре-ко-на-ли-ся, що ди-ти-на мо-же бу-ти міцною і здо-ро-вою, що в останні де-сять років навіть при інфекційних за-хво-рю-ван-нях дітей (скар-ла-ти-на, кір, крас-ну-ха, вітрянка то-що) не да-ва-ли їм жод-них ліків, і організм сам за один-два дні лег-ко справ-ляв-ся з хво-ро-бою.
На-ма-ган-ня педіатрів ство-ри-ти для но-во-на-род-же-но-го "сте-риль-ний тер-мо-стат" і зму-си-ти батьків виз-на-ти йо-го - страш-но гальмує роз-ви-ток і імунобіо- логічний за-хист, і механізм тер-мо-ре-гу-лю-ван-ня. Слабкість ди-ти-ни і хворобливість - пла-та за це. Рятує дітей по-ки тільки недосконалість цієї сис-те-ми.
Ми хотіли, щоб нас пра-виль-но зрозуміли. Ми не про-ти чис-то-ти і гігієни, і не закликаємо відмо- витися від одя-гу, але тре-ба ж розуміти, що є но-во-на-род-же-ний, який швид-ко адаптується до но-вих умов, і для ньо-го стерильність і теп-ло-вий ком-форт припустимі ли-ше в перші хви-ли-ни жит-тя, а потім ста-ють май-же згуб-ни-ми.
Імунітет ди-ти-ни зво-дить-ся до такої слабкості, що навіть нешкідливі непатогенні мікроби ста-ють для неї не-без-печ-ни-ми, а за-бу-тий бідний імунітет, що прикривається від жит-тя сте-риль-ни-ми за-сло-на-ми, залишається безробітним і старіє, не встиг-нув-ши навіть зрос-ти.
alex-v вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2012, 13:13   #284
Житель
 Аватар для Svoiy
IP:
Сообщений: 155
украинец
Получено "спасибо": 56
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию

Обратил внимания: все делают упор на физические упражнения, а как по мне: сначала надо привести свой внутренний мир в здоровое состояние, то есть быть терпимым, не нервничать, не грубить и пр., и потом делать упор на физику.
Svoiy вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2012, 16:39   #285
Новичок
 Аватар для patrissia
IP:
Сообщений: 6
украинка
Получено "спасибо": 3
Очки репутации: 72
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию

а я бы начала со здорового питания, ведь ты - это то, что ты ешь. тогда и внутренний мир сразу приходит в порядок.

уже 2 месяца сижу на сыроедении, мне очень нравится - кожа стала заметно лучше, волосы,настроение отличное.первое время было очень тяжело отвыкать от мяса и всяких вкусняшек типа пасты и пасты, запеченной с сыром, но когда долго это не ешь, потом и не хочется. всем рекомендую)
орехи, овощи, фрукты и вода - залог хорошего дня

а потом можно и спортом начать заниматься)
patrissia вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 11:53   #286
Новичок
 Аватар для krausic
IP:
Сообщений: 16
украинец
Получено "спасибо": 23
Очки репутации: 106
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Svoiy Посмотреть сообщение
Обратил внимания: все делают упор на физические упражнения, а как по мне: сначала надо привести свой внутренний мир в здоровое состояние, то есть быть терпимым, не нервничать, не грубить и пр., и потом делать упор на физику.

В здоровом теле здоровый дух, физнагрузка тренирует психику, ддисциплинирует!
krausic вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 17:57   #287
Мордератор
 Аватар для Domkrat
IP:
Сообщений: 5,015
Получено "спасибо": 10,624
Очки репутации: 23,439
Мнения: 3125
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Попробуй не есть на ночь и засыпать с голодным желудком и в течение 1-2 недель ты начнешь видеть легкие светлые сны и каждое утро просыпаться в хорошем настроении и уже с вдохновением на что-либо, и будешь вставать по утрам свежим, без вялого желания валяться в постели пол дня.

Попробуй не добавлять в пищу две приправы: соль и перец и ты увидишь, что наесться можно в 2-3 раза меньшим количеством еды, в течение 1-2 недель тело перестанет отекать, и через месяц ты заметно похудеешь (касается только имеющих лишний вес).

Попробуй не пить лимонады и любые газированные напитки, купленные в магазине, и ты увидишь, как вкусна простая вода и что для утоления жажды нужно намного меньше.

Попробуй не пить кофе и чай в течение двух недель, и ты увидишь что тебя все радует, что ты спокойно засыпаешь и глубоко спишь, что у тебя разгладились напряженные или хмурые морщины лица и вся легкая (или тяжелая) нервозность ушла (или уменьшилась минимум вдвое)

Попробуй, прощаясь с человеком перестать говорить «давай, ну.. давай!» и ты увидишь, как легко и приятно прощаться.

Попробуй неделю ходить и сидеть с прямой спиной, и ты увидишь, как улучшится твоя память, и насколько быстрее ты будешь соображать.

Попробуй для человека, который не нравится тебе, каждый раз при воспоминании о нём,дарить ему воображаемый самый роскошный (или особенно хороший) подарок, представляя, как он радуется, и ты увидишь, что он будет относиться к тебе все лучше, как и ты к нему.

Попробуй за час-два до сна выключить телевизор и компьютер и ты начнешь видеть свои желания и творческие импульсы.

Попробуй 2 недели говорить по телефону только по делу, и ты увидишь, что в сутках 36 часов.

Попробуй каждый раз при желании взять сигарету – взять яблоко / мандарин /апельсин / банан или выпить стакан воды и через 2 недели ты ощутишь себя вдвое крепче, выносливее и сильнее.

Попробуй каждый раз, как хочешь сделать что-то интересующее тебя (пусть впервые, пусть редкое и тебе не свойственное, но нравящееся) сделать сразу и вычесть минуты раздумывания и оценки и увидишь, что ты можешь намного больше.

Попробуй улыбаться каждый раз, как хочется, улыбнуться прохожему, пусть и на пару секунд (забыв «что он может подумать о тебе») и в течении месяца ты начнешь чувствовать каждого человека знакомым и безопасным.

Попробуй полежать в траве, среди деревьев, подальше от машин, не стесняясь людей, и ты услышишь в себе долгожданную тишину.
источник
___________
Все о спорте в Александрии
Domkrat вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2012, 13:12   #288
Почетный легион
 Аватар для alex-v
IP:
Сообщений: 4,655
киевлянин
Получено "спасибо": 3,317
Очки репутации: 13,722
Мнения: 611
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sheva1988 Посмотреть сообщение
Начать - легко. Тяжело - не бросить . Все мы начинали и бгать и плавать и диеты и начинали бросать курить-пить... Система! Постоянство! Без напрягов, но навсегда. *)
это точно.так и есть.
alex-v вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2012, 15:50   #289
Мордератор
 Аватар для Domkrat
IP:
Сообщений: 5,015
Получено "спасибо": 10,624
Очки репутации: 23,439
Мнения: 3125
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alex-v Посмотреть сообщение
это точно.так и есть.
Зато когда втягиваешься то бросать такой кайф - данунафиг
___________
Все о спорте в Александрии
Domkrat вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2012, 16:19   #290
Новичок
 Аватар для lusya1210
IP:
Сообщений: 14
Получено "спасибо": 3
Очки репутации: 32
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию

спать и кушать в меру, а там и побегать немножко....
lusya1210 вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2012, 13:40   #291
Новичок
 Аватар для zasd
IP:
Сообщений: 15
иностранец
Получено "спасибо": 1
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от rozorasp Посмотреть сообщение
Первое, что необходимо понять-ответственность за своё здоровье лежит на вас. "Болезнь-наказание за невежество "-название книги Аллы Малеевой ( издательство "Дар" г. Симферополь 2000г.). Люди ленятся изучать и выполнять законы здоровья, за что и получают в наказание болезни.
Второе. Чтобы себя хоть как-то дисциплинировать, надо каждое утро выполнять утреннюю гимнастику. Я начинал выполнять зарядку ещё в1982 году по системе проф. Никитина, которую я вырезал в газете "Труд". С изменениями и перерывами я продолжаю делать до сих пор.
С марта этого года я организовал ежедневную общегородскую гимнастику в городе Трускавец, а по суботах и воскресеньях в Киеве в гидропарке. Целый сезон проводились занятия и в Скадовске. Многие люди говорили, что если бы им кто-то сказал до этого, что они на улице будут заниматься утренней гимнастикой, то они никогда бы в это не поверили. Помогите себе сами! начни сегодня! Вот наши девизы.
Начните со 100гр воды каждые полчаса. или стакан каждый час потом можно будет говорить дальше

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от rozorasp Посмотреть сообщение
Первое, что необходимо понять-ответственность за своё здоровье лежит на вас. "Болезнь-наказание за невежество "-название книги Аллы Малеевой ( издательство "Дар" г. Симферополь 2000г.). Люди ленятся изучать и выполнять законы здоровья, за что и получают в наказание болезни.
Второе. Чтобы себя хоть как-то дисциплинировать, надо каждое утро выполнять утреннюю гимнастику. Я начинал выполнять зарядку ещё в1982 году по системе проф. Никитина, которую я вырезал в газете "Труд". С изменениями и перерывами я продолжаю делать до сих пор.
С марта этого года я организовал ежедневную общегородскую гимнастику в городе Трускавец, а по суботах и воскресеньях в Киеве в гидропарке. Целый сезон проводились занятия и в Скадовске. Многие люди говорили, что если бы им кто-то сказал до этого, что они на улице будут заниматься утренней гимнастикой, то они никогда бы в это не поверили. Помогите себе сами! начни сегодня! Вот наши девизы.
Начните со 100гр воды каждые полчаса. или стакан каждый час потом можно будет говорить дальше.
zasd вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2012, 16:41   #292
Приезжий
 Аватар для oops-blondinka
IP:
Сообщений: 42
киевлянка
Получено "спасибо": 35
Очки репутации: 247
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию

А вы подстраивайтесь под режим питания и жизни вашего ребенка и все будет ок))) Если ребенок старше 1.5-2 лет, конечно)))
oops-blondinka вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2012, 13:22   #293
Турист
 Аватар для Katya_K
IP:
Сообщений: 2
киевлянка
Получено "спасибо": 0
Очки репутации: 14
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию

С правильным питанием фигня! Питание правильное до одного место, если сам образ жизни сидячий, здоровья от него явно не прибавится! ))

Я с начала лета пошла играть в теннис. Подружка потащила. Удовольствие хоть не из дешевых, но если постараться, то можно найти адекватное соотношение цена/качество

Дак результат какой! Играя и питаться правильно начнешь, ведь с жаренной курочкой в животе нормально не побегаешь, и двигаться начала, и больше тело не болит, и адреналинчиком заряжаюсь! И бег рваный, а не просто вокруг стадиона кружить.

Любительский теннис - это кладезь здоровья. Не даром в него на западе все играют. Просто прелесть!
Katya_K вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2012, 16:14   #294
Турист
 Аватар для ipatitova
IP:
Сообщений: 1
киевлянка
Получено "спасибо": 0
Очки репутации: 34
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию ЗОЖ и омоложение организма

Совершенно фантастическая история. Летом прилетал в Киев с лекцией по ревитализации (омоложению) и анти-возрастной медицине профессор Юрий Захаров. Честно скажу, что пошла от делать нечего. Но. Ему под 60!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А выглядит (см. вложение там фотка!!!!). Значит работает!!!! Привез книжку, вторая часть просто интереснейшая по составу советов и практических рецептов очень рекомендую достать, интересно!!!!! Сзади облодки книги фото автора, не плохо для 64 лет!!!!!Стала пробовтаь, седеть волосы перестали. Вот так.
ipatitova вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 12:08   #295
Мордератор
 Аватар для Domkrat
IP:
Сообщений: 5,015
Получено "спасибо": 10,624
Очки репутации: 23,439
Мнения: 3125
Доп. информация
По умолчанию

Мотивирует
___________
Все о спорте в Александрии
Domkrat вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 20:34   #296
Новичок
 Аватар для franc-lin
IP:
Сообщений: 24
украинец
Получено "спасибо": 3
Очки репутации: 225
Мнения:
Доп. информация
Радость Будь здоров

Да, видео действительно хорошее

Что же касается здорового образа жизни, то как правильно здесь многие высказались, это в первую очередь КОМПЛЕКСНЫЙ подход.

Что это значит? Что уделять внимание надо не какой-то одной или двум вещам, вроде бега или правильного питания, а целому комплексу вещей. А это и физическая активность, и умственная, и здоровое правильное сбалансированное питание, и поддержание водного баланса (употребление правильной питьевой воды в достаточном количестве), и регулярное очищение организма, и защита организма от неблагоприятного внешнего воздействия и т.д.

Но что интересно, к каждому из этих пунктов в свою очередь тоже следует подходить комплексно. Например, в физкультуре нужно обращать внимание на упражнения для растяжки, для силы и для выносливости. В питании нужно заботиться не только о том, ЧТО кушаешь, но и КАК это делаешь: как тщательно пережевываешь, в каком порядке и какие продукты смешиваешь и т.д. Все это тоже имеет большое значение для нашего здоровья. Ту же комплексность имеют и все остальные составляющие здоровья.

Может показаться, что это целая Наука и что быть здоровым - сложно. На первый взгляд это действительно так. Но секрет успеха заключается в постепенности и умеренности. Если изменять свой образ жизни постепенно и в удовольствие, то все получится. Не стоит пытаться измениться в одночасье. Обычно это ведет к поражению.

Когда я начинал свой путь, то представить себе не мог, как я смогу обходиться без мяса и моря всяких вкусностей, как буду регулярно делать зарядку, как буду каждый день выпивать 1,5-2 литра воды и вообще не буду пить газированные напитки и кофе. Но в итоге я не отказался от вкусностей, а просто поменял их. Я по-прежнему люблю вкусненько поесть, но теперь у меня другие вкусы, но удовольствие получаю даже большее, чем раньше, за счет лучшего самочувствия как непосредственно после еды, так и вообще по жизни. От физических упражнений тоже получаю большое удовольствие, хотя иногда лень таки присутствует. Вода мне заменила все остальные напитки вроде чая, кофе и газировки. Мой организм больше не хочет пить все это, просит только воду. Соки пью свежевыжатые собственного приготовления, но это уже пища, а не вода.

Результат таких преобразований - почти 4 года ни кашля, ни насморка, ни простуд, ни головных болей, ушли куча проблем, от которых избавиться раньше долго не мог. Меня мотивирует
___________
Простые правила здоровья. Этого вы еще не знаете!
semenovs.org.ua/the_concept_of_health.html
franc-lin вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 07:23   #297
Житель
 Аватар для discov.net
IP:
Сообщений: 155
украинец
Получено "спасибо": 83
Очки репутации: 563
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию

Вот Вы говорите зарядку, а как насчёт полного облома заниматься с утра физическими упражнениями? Считаю, что самым оптимальным временем для занятий спортом -это период - 16-30-19-00! Сюда обязательно должен входить бег, упражнения, силовая нагрузка..!
discov.net вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 07:58   #298
Домиковладелица без башни
 Аватар для Elly
IP:
Сообщений: 14,963
киевлянка
Получено "спасибо": 35,395
Очки репутации: 72,861
Мнения: 6874
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от discov.net Посмотреть сообщение
Вот Вы говорите зарядку, а как насчёт полного облома заниматься с утра физическими упражнениями? Считаю, что самым оптимальным временем для занятий спортом -это период - 16-30-19-00!
Оптимальное время у каждого своё. Моё - с 11 до 14.
___________
Всем, уставшим от моего цинизма, скверного характера и оптимизма, я искренне желаю … передохнуть! … ударение сами поставите))
Elly вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 02:34   #299
Новичок
 Аватар для franc-lin
IP:
Сообщений: 24
украинец
Получено "спасибо": 3
Очки репутации: 225
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от discov.net Посмотреть сообщение
Вот Вы говорите зарядку, а как насчёт полного облома заниматься с утра физическими упражнениями? Считаю, что самым оптимальным временем для занятий спортом -это период - 16-30-19-00! Сюда обязательно должен входить бег, упражнения, силовая нагрузка..!
Кто же Вам запрещает? Делайте так, как Вам хочется и нравится. Если обратили внимание, то я про утро нигде не говорил
Хотя, по правде говоря, по себе заметил: когда сделаю зарядку с утра - заряжаюсь энергией на весь день.
Что касается облома, то опять-таки из личного опыта могу сказать, что это всего лишь дело привычки. Выработаете привычку - будете кайфовать и с радостью вскакивать утром с постели на гимнастику. А до этого будет ломать.
___________
Простые правила здоровья. Этого вы еще не знаете!
semenovs.org.ua/the_concept_of_health.html
franc-lin вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2012, 12:41   #300
Турист
 Аватар для Innes
IP:
Сообщений: 1
киевлянка
Получено "спасибо": 0
Очки репутации: 12
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию

Много конечно нужного и правильного написано. Лично для себя я поняла, что спорт без адекватного здорового питания не особо то дает результат. Все должно быть в комплексе, только тогда можно сдвинуться с мертвой точки. Стараюсь, по возможности, питаться исключительно здоровой пищей, хотя при нашем ритме жизни это очень не легко. Время от времени посещаю какие-то интересные мероприятия. Весной с подругой ходили на фестиваль сыроедной кухни. И знаете, мне понравилось. Прикупила себе натуральных вкусняшек и кое-что из натуральной косметики, узнала много полезного. Кстати, кому интересно 3-4 ноября опять будет проходить такой фестиваль. Что-то вроде Всеукраинский фестиваль сыроедной кухни. В интернете много информации. Не пугайтесь названия. Прошлый раз там там было очень много интересного не только для сыроедов, но и для просто поклонников здорового образа жизни. Советую сходить.
Innes вне форума  

Ответить с цитированием Вверх

Ответ


Метки
здоровье

Опции темы
Опции просмотра Оценка этой теме
Оценка этой теме:

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Образ,образ ты могуч... А-на Творчество 31 19.03.2015 19:54
Здоровый образ жизни... вреден. fox. Здоровое питание 5 21.12.2014 17:55
Здоровый сон Cyber_deep Медицина - здоровье 30 05.02.2012 16:36
Опросник к теме "Здоровый образ жизни" el_masaje Медицина - здоровье 3 29.04.2011 07:14


Часовой пояс GMT +2, время: 02:43.


Работает на vBulletin® Версия форума 3.х.х. Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

© ForumKiev.com 2007 - 2016