Я люблю Киев

КИЕВСКИЙ ФОРУМ
КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ
FORUMKIEV.COM
Правила Новое Вопросы Ссылки
КИЕВ ПОГОДА ИСТОРИЯ ТУРИСТУ
N-728-MI-2
Вернуться   Киевский форум > Общий > Основной

О языке (необычно)

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.11.2010, 11:20   #331
Почетный житель
 Аватар для дочка лева
IP:
Сообщений: 542
"Спасибок": 663
Очки репутации: 0
Мнения: 1989
Доп. информация
По умолчанию Re: Табачник

Цитата:
Сообщение от Wilania Посмотреть сообщение
Ще раз питаю - що Ви маєте на увазі під цими словами?)
Що таке українська нація?)
І що таке етнічна територія...яка для України є етнічна територія...?)Тобто на етничній території тільки етнічна спільнота мешкає чи як?)))
Не зважаючи на те, що ви вирішили писати українською, ми все-таки розмовляємо на різних мовах і повинні це визнати:

Отже, почнемо з того, як трактують ці поняття в Інтернеті. “Націоналізм — світоглядний принцип, найбільшою мірою притаманний передовим представникам народу, що виборює своє право на розбудову власної держави, тобто прагне перетворитись на націю. Для XX ст., особливо його другої половини, це широко розповсюджене явище, зумовлене крахом світової колоніальної системи. Після розпаду СРСР у серпні 1991 р., націоналізм, як один із способів розвитку світової співдружності народів, вступив у свій черговий етап.

Головною в націоналізмі є ідея державності та незалежності, самостійності. Але держава — не самоціль, а форма й засіб організації повноцінного життя народу. Народ, у свою чергу, — це не тільки корінний етнос, а й усі етнічні меншини. І дійсний (а не змішаний із шовінізмом, з його намаганнями довести виключність та зверхність «своєї» зростаючої етнонації) націоналізм обстоює право на державність усіх (як корінних, так і некорінних) етнічних угруповань народу. Коли мета перетворення певного народу на державну націю вже досягнута, націоналізм тим самим остаточно виконує свою історично-конструктивну роль і від нього має залишитися лише патріотизм”. Це вельми ла-----не (проте й вельми вичерпне!) визначення з нашої української версії “Вікіпедії”.А ось визначення в російській версії “Википедии”: “Национали́зм (фр. nationalisme) — идеология и политика, базовым принципом которых является тезис о высшей ценности нации и её первичности в государствообразующем процессе. Отличается многообразием течений, некоторые из которых противоречат друг другу[1]. Как политическое движение, национализм стремится к защите интересов национальной общности в отношениях с государственной властью.

В своей основе национализм проповедует верность и преданность своей нации, политическую независимость и работу на благо собственного народа, объединение национального самосознания для практической защиты условий жизни нации, её территории проживания, экономических ресурсов и духовных ценностей[2]. Он опирается на национальное чувство, которое родственно патриотизму. Эта идеология оказалась способной обеспечить мобилизацию населения, не взирая на классовые различия, ради общих политических целей в период перехода к капиталистической экономике.

В силу того, что многие современные радикальные движения подчёркивают свою националистическую окраску, национализм часто ассоциируется с этнической, культурной и религиозной нетерпимостью.

В России под понятием «национализм» чаще всего подразумевают этнонационализм, в особенности его крайние формы, которые делают акцент на превосходстве одной определённой национальности над всеми остальными (шовинизм, ксенофобия и др.)[3]. Многие проявления крайнего национализма, включая разжигание межнациональной розни и этническую дискриминацию, относятся к международным правонарушениям”.
___________
Аргументи проти безумства падають з легким шелестінням як осінні листя...
дочка лева вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Вверх
Старый 10.11.2010, 11:34   #332
Straygirl
 Аватар для Wilania
IP:
Сообщений: 4,245
"Спасибок": 5,850
Очки репутации: 0
Мнения: 484
Доп. информация
По умолчанию Re: Табачник

Оффтоп:
Wilania вне форума  

Вверх
Старый 10.11.2010, 11:57   #333
Почетный житель
 Аватар для дочка лева
IP:
Сообщений: 542
"Спасибок": 663
Очки репутации: 0
Мнения: 1989
Доп. информация
По умолчанию Re: Табачник

Цитата:
Сообщение от Wilania Посмотреть сообщение
Оффтоп:
Давайте відкинемо лишні емоції, я вже все вам написала- УКРАЇНА і український народ, шовинізм російський. Якщо вас цікавить визначення етнічної території, прошу:
Цитата:
Етнiчна територiя — категорiя бiльш стiйка, нiж державна територiя. Державнi кордони нерiдко пересуваються, встановлюються з порушенням етнографiчних меж розселення народiв. Особливо складною є доля народiв, якi втрачали державнiсть i територiя яких, залежно вiд певних полiтичних обставин, пiдлягала членуванню чи зазнавала утискiв чужоземних завойовникiв. Але й за таких умов етнiчна територiя залишалася стiйким утворенням, базисом цiлiсностi народу та його державницьких потенцiй [2, c. 50].

Українська етнiчна територiя має вельми складну iсторiю. Вона займає пiвденну частину схiдної Європи. Чорне i Азовське моря творять природний пiвденний кордон української етнiчної територiї: вiд пiвнiчного передгiр’я Кавказу на сходi, до устя Дунаю на заходi. На пiвденному заходi Україна межує з Румунiєю, Молдовою i Угорщиною, на заходi — зi Словаччиною i Польщею, на пiвночi — з Бiлоруссю та Росiєю.
добавлено через 2 минуты
І продовжую:
Цитата:
Головним масивом поселень народу, осередком формування його етнiчної територiї були в давнину пiвнiчно-захiдна i захiдна частина теперiшнiх українських земель — смуга лiсiв i лiсостепу, що охоплювала Київщину, Чернiгiвщину, Волинь, Полiсся, Прикарпаття i Карпати. Захищенi вiковiчними пущами, болотами i горами, цi землi давали притулок тим, хто полишив свої домiвки пiд натиском ординцiв. Тут творилися певнi стабiльнi форми побуту i культури.

Український народ упродовж столiть намагався просунутись у смугу степiв, зайняти їх i дiйти до Чорного моря, щоб опертися на тривкий природний кордон i мати зв’язок зi свiтом, передусiм з тим вогнищем цивiлiзацiї, яким за княжої доби була Вiзантiя. Залежно вiд результатiв битв i змагань українського народу з азiатськими кочовиками i загарбницької експансiї сусiдiв його етнiчна територiя то збiльшувалася, то зменшувалася.

Сучаснi державнi кордони України загалом опертi на суцiльнi українськi етнiчнi територiї. Але поза ними залишаються не тiльки численнi острови давнiх корiнних українських поселень, а й пiвострови материкової етнiчної української територiї в околицях Сучави i провiнцiї Марамурешi у Румунiї, продовження українського Закарпаття (Пряшiвщина) у Словаччинi, лемкiвський «пiвострiв» у Польщi, корiнне українське населення якої пiсля Другої свiтової вiйни було насильно депортоване, а також схiдна частина Холмщини i Пiдляшшя, де вiддавна тривала польська асимiляцiя аборигенного населення, пiвденна частина Берестейщини, Пiнщини й Бiлорусi; захiдна смуга Курської i Воронезької областей Росiї, де українцi проживали компактними поселеннями i, згiдно з даними Всезагального перепису населення Росiйської iмперiї 1897 р., становили в середньому 70–75 % усiх жителiв цього регiону. Слiд також зауважити, що пiвнiчна i схiдна етнiчнi межi України досить невиразнi, оскiльки колонiзацiя цих регiонiв проводилася одночасно українським i росiйським населенням з перевагою у вiдповiдних мiсцевостях тих або iнших. З теперiшньої державної територiї України лише Кримський пiвострiв не є корiнною складовою її етнiчного ландшафту.

Розмiщення населення на етнiчнiй територiї України — нерiвномiрне. У минулому завдяки природному приросту населення освоювалися малозаселенi регiони України. Значна частина населення виїжджала за межi своєї етнiчної територiї. Те, що тисячi українцiв полишали рiдну землю i шукали кращої долi в чужих краях, зумовлювалося нацiональними утисками i антиукраїнською дискримiнацiйною полiтикою поневолювачiв.

У часи тоталiтаризму до вiдносно добровiльного виїзду українцiв з економiчних мотивiв додаються масове репресивне їх виселення у схiднi, пiвнiчнi й середньоазiатськi регiони комунiстичної iмперiї, а також численна полiтична емiграцiя в країни заходу .

Питання iсторико-етнографiчного районування України розроблене на сьогоднi лише в дуже загальних рисах (через недостатнє етнографічне вивчення багатьох її регіонів і місцевостей). На основі наявних етнографічних матеріалів і даних інших українознавчих дисциплін, зокрема мовознавства (діалектології), історії, фольклористики, географії, запропоновано визначення передусім трьох просторово обширних регіонів України: Центрально-східного (точніше, Південно-східного), Північного (поліського) і Західного (Південно-західного), які, в свою чергу, поділяються на певні етнографічні райони і підрайони. Межі етнографічних районів нестійкі, змінні в часі, оскільки відбувається постійний процес втрачання місцевих локально-територіальних рис традиційно-побутової культури.

Вiдзначаючись певними особливостями побуту i традицiйної культури, корiнне населення рiзних етнографiчних районiв України завжди усвiдомлювало себе складовою єдиного українського народу. Ця свiдомiсть здавна ґрунтувалася на спiльностi етногенетичного походження, мови, iсторичної долi, культурних традицiй, економiчних зв’язкiв рiзних частин України, утверджувалася у процесi боротьби з поневолювачами. Останнi не раз намагалися вiдокремити певнi частини України, трактувати етнографiчнi групи iзольовано, розрiзнено, як рiзноетнiчнi, себто вiдмiннi вiд українцiв, спiльностi. Наслiдування давнього загарбницького принципу “подiляй i владарюй”, штучне роз’єднання українського народу на основi тенденцiйного перебiльшення регiональних етнографiчних особливостей i нехтування спiльними для всього українського народу етновизначальними ознаками не припиняється i в наш час.
___________
Аргументи проти безумства падають з легким шелестінням як осінні листя...
дочка лева вне форума  

Вверх
Старый 10.11.2010, 12:05   #334
Straygirl
 Аватар для Wilania
IP:
Сообщений: 4,245
"Спасибок": 5,850
Очки репутации: 0
Мнения: 484
Доп. информация
По умолчанию Re: Табачник

Цитата:
Сообщение от дочка лева Посмотреть сообщение
Давайте відкинемо лишні емоції, я вже все вам написала- УКРАЇНА і український народ, шовинізм російський. Якщо вас цікавить визначення етнічної території, прошу:
Оффтоп:
Wilania вне форума  

Сказавших "Фууу!": 1 (показать список)
Вверх
Старый 10.11.2010, 12:11   #335
Почетный житель
 Аватар для дочка лева
IP:
Сообщений: 542
"Спасибок": 663
Очки репутации: 0
Мнения: 1989
Доп. информация
По умолчанию Re: О языке (необычно)

Отже вас визначення етнічної території не цікавить, а шкода, бо корiнне населення рiзних етнографiчних районiв України завжди усвiдомлювало себе складовою єдиного українського народу. Ця свiдомiсть здавна ґрунтувалася на спiльностi етногенетичного походження, мови, iсторичної долi, культурних традицiй, економiчних зв’язкiв рiзних частин України, утверджувалася у процесi боротьби з поневолювачами. Останнi не раз намагалися вiдокремити певнi частини України, трактувати етнографiчнi групи iзольовано, розрiзнено, як рiзноетнiчнi, себто вiдмiннi вiд українцiв, спiльностi. Наслiдування давнього загарбницького принципу “подiляй i владарюй”, штучне роз’єднання українського народу на основi тенденцiйного перебiльшення регiональних етнографiчних особливостей i нехтування спiльними для всього українського народу етновизначальними ознаками не припиняється i в наш час.
___________
Аргументи проти безумства падають з легким шелестінням як осінні листя...
дочка лева вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 2 (показать список)
Вверх
Старый 10.11.2010, 12:23   #336
Почетный легион
 Аватар для тувалу
IP:
Сообщений: 13,329
"Спасибок": 9,092
Очки репутации: 2,233
Мнения: 2373
Доп. информация
По умолчанию Re: О языке (необычно)

Цитата:
Сообщение от дочка лева Посмотреть сообщение
бо корiнне населення рiзних етнографiчних районiв України завжди усвiдомлювало себе складовою єдиного українського народу
Я коренное население Днепропетровска всегда считал себя именно украинцем, а не каким-то малороссом или русскоязычным интернационалистом.
Мне всегда была чужда этническая культура русских и России.
___________
Киев - не был матерью юго-восточных городов Украины!
тувалу вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Вверх
Старый 10.11.2010, 12:27   #337
Straygirl
 Аватар для Wilania
IP:
Сообщений: 4,245
"Спасибок": 5,850
Очки репутации: 0
Мнения: 484
Доп. информация
По умолчанию Re: О языке (необычно)

Цитата:
Сообщение от дочка лева Посмотреть сообщение
Отже вас визначення етнічної території не цікавить
Оффтоп:

Оффтоп:


добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от тувалу Посмотреть сообщение
Мне всегда была чужда этническая культура русских и России.
Оффтоп:
Wilania вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Сказавших "Фууу!": 1 (показать список)
Вверх
Старый 10.11.2010, 12:31   #338
Київська русинка
 Аватар для лесана
IP:
Сообщений: 3,922
"Спасибок": 4,532
Очки репутации: 0
Мнения: 7194
Доп. информация
По умолчанию Re: О языке (необычно)

Цитата:
Сообщение от Wilania Посмотреть сообщение
Оффтоп:

Оффтоп:
Як реально неможливо заперечити бо краще щось брудне видумати- в вашому стилі !
Дуже розумно дочка Лева написала. Ваш світ обмежений стереотипами, які молодь вже давно не сприймає.
___________
Коли ж у вас серця телячі,
Зробіть намордники собачі.


лесана вне форума  

Вверх
Старый 10.11.2010, 12:35   #339
Straygirl
 Аватар для Wilania
IP:
Сообщений: 4,245
"Спасибок": 5,850
Очки репутации: 0
Мнения: 484
Доп. информация
По умолчанию Re: О языке (необычно)

Цитата:
Сообщение от лесана Посмотреть сообщение
Як реально неможливо заперечити бо краще щось брудне видумати- в вашому стилі ! Дуже розумно дочка Лева написала. Ваш світ обмежений стереотипами, які молодь вже давно не сприймає.
Оффтоп:

Оффтоп:
Wilania вне форума  

Вверх
Старый 10.11.2010, 12:39   #340
Почетный житель
 Аватар для Octopus
IP: DN
Сообщений: 759
"Спасибок": 841
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: О языке (необычно)

Цитата:
Сообщение от дочка лева Посмотреть сообщение
корiнне населення рiзних етнографiчних районiв України завжди усвiдомлювало себе складовою єдиного українського народу.
Нет и не было единого украинского народа! НИКОГДА. Точка. Если этнографические районы, по вашей же логике, разные - откуда взяться единству? Учите историю, а не писанину ВО "Свобода".

Цитата:
Сообщение от дочка лева Посмотреть сообщение
Ця свiдомiсть здавна ґрунтувалася на спiльностi етногенетичного походження, мови, iсторичної долi, культурних традицiй, економiчних зв’язкiв рiзних частин України, утверджувалася у процесi боротьби з поневолювачами.
Это вы из какого учебника переписываете? На свои слова не похоже, казенно все, серо и уныло.

Цитата:
Сообщение от дочка лева Посмотреть сообщение
Останнi не раз намагалися вiдокремити певнi частини України, трактувати етнографiчнi групи iзольовано, розрiзнено, як рiзноетнiчнi, себто вiдмiннi вiд українцiв, спiльностi. Наслiдування давнього загарбницького принципу “подiляй i владарюй”, штучне роз’єднання українського народу на основi тенденцiйного перебiльшення регiональних етнографiчних особливостей i нехтування спiльними для всього українського народу етновизначальними ознаками не припиняється i в наш час.
А, все понятно. Старая песня о слабом, бездарном и всеми гонимом украинском народе, против которого ополчились все силы зла и так далее. Девушка, вам не сюда. Эти сказки могут пройти только в детском садике у самых маленьких. Тут все взрослые, с бородатых анекдотов никто уже не смеется.
Octopus вне форума  

Сказавших "Фууу!": 3 (показать список)
Вверх
Старый 10.11.2010, 12:42   #341
Почетный легион
 Аватар для тувалу
IP:
Сообщений: 13,329
"Спасибок": 9,092
Очки репутации: 2,233
Мнения: 2373
Доп. информация
По умолчанию Re: О языке (необычно)

Цитата:
Сообщение от Wilania Посмотреть сообщение
Чтож Вы, постоянно, пишите на чуждом для Вас языке...?
А с чего вы взяли, что русский язык - это язык лишь русского этноса?
Русский язык -это язык межнационального общения СССР в котором я вырос.
Я разговаривая на русском языке впервые побывал в России уже после школы и сразу убедился, что Россия в принципе отличается от Украины и является чуждым элементом для украинца.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Octopus Посмотреть сообщение
Нет и не было единого украинского народа!
А кто ж тогда жил на территории Украины?
___________
Киев - не был матерью юго-восточных городов Украины!
тувалу вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Вверх
Старый 10.11.2010, 12:44   #342
Straygirl
 Аватар для Wilania
IP:
Сообщений: 4,245
"Спасибок": 5,850
Очки репутации: 0
Мнения: 484
Доп. информация
По умолчанию Re: О языке (необычно)

Цитата:
Сообщение от тувалу Посмотреть сообщение
Русский язык -это язык межнационального общения СССР в котором я вырос. Я разговаривая на русском языке впервые побывал в России уже после школы и сразу убедился, что Россия в принципе отличается от Украины и является чуждым элементом для украинца.
Оффтоп:
Wilania вне форума  

Вверх
Старый 10.11.2010, 12:49   #343
Київська русинка
 Аватар для лесана
IP:
Сообщений: 3,922
"Спасибок": 4,532
Очки репутации: 0
Мнения: 7194
Доп. информация
По умолчанию Re: О языке (необычно)

Цитата:
Сообщение от тувалу Посмотреть сообщение
А с чего вы взяли, что русский язык - это язык лишь русского этноса?
Русский язык -это язык межнационального общения СССР в котором я вырос.
Я разговаривая на русском языке впервые побывал в России уже после школы и сразу убедился, что Россия в принципе отличается от Украины и является чуждым элементом для украинца.

добавлено через 1 минуту
А кто ж тогда жил на территории Украины?
Це вже така категорія їм покажи слона, що намагається їх затоптати, але вони під його ногами будуть істерично верещати: Немає ніякого слона!!!, аж поки він їх не задусить і вереск припиниться
___________
Коли ж у вас серця телячі,
Зробіть намордники собачі.


лесана вне форума  

Вверх
Старый 10.11.2010, 12:51   #344
Почетный легион
 Аватар для тувалу
IP:
Сообщений: 13,329
"Спасибок": 9,092
Очки репутации: 2,233
Мнения: 2373
Доп. информация
По умолчанию Re: О языке (необычно)

Цитата:
Сообщение от Wilania Посмотреть сообщение
Вот и расскажите это другим..которые тверждают, что украинцы должны разговаривать, только лишь, на украинском..впрочем - и говорят только на украинском...))
Никто не заставляет украинцев разговаривать лишь на украинском - вы преувеличиваете.
Цитата:
Сообщение от Wilania Посмотреть сообщение
Вы, по их определению, не украинец...))))
А откуда вам известно, что они думают обо мне?

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от лесана Посмотреть сообщение
Це вже така категорія їм покажи слона, що намагається їх затоптати, але вони під його ногами будуть істерично верещати: Немає ніякого слона!!!, аж поки він їх не задусить і вереск припиниться
Их тоже можно понять Злая судьба забросила их на территорию украинцев - вот они и дуются из всех сил, чтобы представить что Украина - не для украинцев.
___________
Киев - не был матерью юго-восточных городов Украины!
тувалу вне форума  

Вверх
Старый 10.11.2010, 12:54   #345
Straygirl
 Аватар для Wilania
IP:
Сообщений: 4,245
"Спасибок": 5,850
Очки репутации: 0
Мнения: 484
Доп. информация
По умолчанию Re: О языке (необычно)

Цитата:
Сообщение от тувалу Посмотреть сообщение
Никто не заставляет украинцев разговаривать лишь на украинском - вы преувеличиваете.
Оффтоп:


Цитата:
Сообщение от тувалу Посмотреть сообщение
А откуда вам известно, что они думают обо мне?
Оффтоп:
Wilania вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Вверх

Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кинотеатры на русском языке xVOVAx Отдых в Киеве 12 11.10.2016 15:35
На каком языке обычно общаетесь? Alex LM Дела форумные 1151 03.01.2016 22:13
О языке (необычно) - 1 Alex LM Основной 238 22.02.2012 22:54
Кино на языке оригинала. Где? Zenit Кино и ТВ 8 18.05.2011 13:17


Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.


Работает на vBulletin® Версия форума 3.х.х. Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

© ForumKiev.com 2007 - 2021