Я люблю Киев

КИЕВСКИЙ ФОРУМ
КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ
FORUMKIEV.COM
Правила Новое Вопросы Ссылки
КИЕВ ПОГОДА ИСТОРИЯ ТУРИСТУ
N-728-MI-2
Вернуться   Киевский форум > Право и бизнес > Юридический форум

Права потребителей

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 14.12.2010, 02:18   #76
Приезжий
 Аватар для TIXIIomut
IP:
Сообщений: 45
"Спасибок": 16
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Права потребителей

щас в судах начали путать что такое потреб кредит и поєтому требуют оплату держмита а это значит что необходимо оплачивать дополнительно к итз 120гр
еще и 1700 гр макс держмыто
это обгрунтування не мое но вполне толково создано юристами из сайт антирейд
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
Додаткове обґрунтування щодо застосування
ЗУ «Про захист прав споживачів»
при вчиненом правочині

В позовної заяві є посилання на Закон України «Про захист прав споживачів», в якості додаткового обґрунтування, що взаємовідносини між Відповідачем та Позивачем регламентуються і підпадають під дії цього закону вважаю зазначити наступне:

Кредитний договір № 0000000 від 00.00.0000 р. (надання інформації перед укладанням його, його подальше виконання) та Додаток № 1 до Кредитного договору підпадає під поняття договору згідно з яким надається певна банківська послуга на отримання іншою стороною матеріальних благ, оскільки укладається між фізичною особою із споживчою метою з однієї сторони, і юридичною особою, яка надає подібні послуги у публічному порядку (невизначеному колу осіб) в ході здійснення нею підприємницької діяльності, з другої сторони. У ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» визначено, що послуга - діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб.

Більш того Закон чітко визначає терміни, що прямо вказують на те, що вони стосуються безпосередньо кредитних відносин між Позивачем та Відповідачем:
(Цитата закону)
«7) договір - усний чи письмовий правочин між споживачем і
продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за
яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного
правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком,
квитком, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий
документ);

14) нечесна підприємницька практика - будь-яка підприємницька
діяльність або бездіяльність, що суперечить правилам, торговим та
іншим чесним звичаям та впливає або може вплинути на економічну
поведінку споживача щодо продукції;
17) послуга - діяльність виконавця з надання (передачі)
споживачеві певного визначеного договором матеріального чи
нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним
замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;

19) продукція - будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що
виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення
суспільних потреб;

22) споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє,
використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для
особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою
діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;
23) споживчий кредит - кошти, що надаються кредитодавцем
(банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання
продукції;

(Кінець цитати закону)

Додаткове підтвердження, що правочин між Позивачем та Відповідачем повинен бути регламентованим законодавством про захист прав споживачів знаходиться в ЗУ " Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг "

(Цитата закону)
Метою цього Закону є створення правових основ для захисту
інтересів споживачів фінансових послуг
, правове забезпечення
діяльності і розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових
послуг в Україні, правове забезпечення єдиної державної політики у
фінансовому секторі України. (Преамбула закону)

ст. 1.
1) фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до
закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші
послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у
випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного
реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ
належать банки,
кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії,
довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального
пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші
юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання
фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші
послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг;

3) фінансовий кредит - кошти, які надаються у позику
юридичній або фізичній особі на визначений строк та під процент;


5) фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що
здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за
рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і
за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою
отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових
активів;

Стаття 4. Фінансові послуги

1. Фінансовими вважаються такі послуги:
6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту;

(Кінець цитати закону)

Про те, що оспорюваний кредитний договір та суть позову стосується Закону України «Про захист прав споживачів» підтверджено і п.1.1 та 1.2 Постанови Правління Національного банку України від 10 травня 2007 року N 168 «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту»

(Цитата постанови)
1.1. Ці Правила розроблено відповідно до пункту 4 статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статей 47, 49 та 56 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів", з метою захисту прав споживачів під час укладення договорів про надання споживчих кредитів (далі - кредитні договори), запобігання завданню споживачам моральної чи матеріальної шкоди через надання свідомо недостовірної чи неповної інформації.

1.2. Ці Правила регулюють порядок надання банками споживачу повної, необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про сукупну вартість споживчого кредиту (кредиту на поточні потреби, кредиту в інвестиційну діяльність, іпотечного кредиту) з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту (у тому числі наданого у формі кредитної лінії, овердрафту за картковим рахунком тощо) і мають бути оплачені споживачем згідно з вимогами законодавства України та/або кредитного договору про надання споживчого кредиту.

(Кінець цитати постанови)

В листі Національного Банку від 16.06.2007 р. N 40-117/2093-6134 Національний Банк додатково зауважив про необхідність застосування банками приписів ЗУ «Про захист прав споживачів» навіть і до видання вищезазначених Правил

(Цитата листу)
У зв'язку зі зверненнями окремих банків щодо практичного застосування вимог постанови Правління Національного банку України від 10.05.2007 N 168 "Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.05.2007 за N 541/13808, Національний банк України повідомляє наступне.

При підготовці Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту (далі - Правила) Національний банк України діяв в межах вимог чинного законодавства України і, зокрема, вимог Закону України "Про захист прав споживачів" (у редакції від 01.12.2005 N 3161-IV), безумовне виконання яких банки мали забезпечувати вже впродовж півтора року.

Метою розробки Правил було встановлення єдиного для усіх банків порядку надання споживачу повної та достовірної інформації про сукупну вартість кредиту. Одночасно слід зазначити, що листом від 19.01.2006 N 18-112/219-637 Національний банк України звертав увагу банківської спільноти на необхідність врахування банками в своїй кредитній політиці вимог статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів"

(Кінець цитати листу)

Тобто цим листом НБУ зауважив банкам, що безумовне виконання ЗУ «Про захист прав споживачів» банки повинні були робити ще з 2005 року, а ця постанова має на меті лише встановлення єдиного порядку надання інформації при укладанні кредитних договорів. Тобто навіть і без її існуванні в обов’язку банків було застосування вищезазначеного закону при кредитуванні споживачів фінансових послуг.

А в листі від 19.01.2006 р. N 18-112/219-637 «Про застосування в банківській діяльності Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів"» НБУ також націлив банки на виконання ЗУ «Про захист прав споживачів»

(Цитата листу)
Повідомляємо, що 1 грудня 2005 року Верховною Радою України прийнятий Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів", яким Закон України "Про захист прав споживачів" викладено в новій редакції. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Звертаємо увагу на те, що нормами статті 11 цього Закону врегульовано права споживачів на випадок укладення ними кредитних договорів (у тому числі при здійсненні операцій з кредитування банківських рахунків споживачів), відповідно до яких кредитодавець надає кошти на придбання продукції. Зокрема, встановлено вимоги щодо письмової форми таких договорів, визначено обсяг інформації, яку кредитодавець (у тому числі банк) має право вимагати від позичальника (споживача) з метою перевірки платоспроможності останнього, на кредитодавця покладено обов'язок доведення факту передання позичальнику (споживачу) оригіналу такого договору, а також врегульовано інші аспекти відносин між кредитодавцем та позичальником (споживачем), що можуть мати місце під час виконання ними взятих на себе зобов'язань відповідно до укладеного кредитного договору.

(кінець цитати листу)

Листи Національного Банку не є нормативно правовими актами, вони не можуть сприйматися як законодавчі документи, але вони можуть сприйматися як свідчення та відомості уповноваженого органу, що регламентує діяльність банківських установ зокрема при наданні фінансових послуг, кредитуванні. Тобто Національний Банк України сам встановив необхідність застосування банками приписів ЗУ «Про захист прав споживачів» ще з 1 грудня 2005 року.

Аналогічної точки зори додержується й Пленум Верховного Суду України, який у п. 2 Постанови № 5 від 12.04.1996 р. “Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” зазначив, що “Оскільки Закон не визначає певних меж своєї дії, судам слід мати на увазі, що до відносин, які ним регулюються, належать, зокрема, ті, що виникають із ... договорів про надання фінансово-кредитних послуг для задоволення власних потреб громадян (у тому числі про надання кредитів...)”.

Застосування Закону України «Про захист прав споживачів» до спорів, які виникають з кредитних правовідносин, необхідне також якщо предметом і підставою позову є питання надання інформації споживачеві про умови отримання кредиту, типи відсоткової ставки, валютні ризики, процедура виконання договору тощо, які передують укладенню договору.

Отже встановлено, що укладений кредитний договір (іпотечний договір) підпадає під силу дії приписів Закону України «Про захист прав споживачів», а суть Апеляційної скарги також позовна заява в суді першої інстанції містить саме оспорювання неправомірних дій Відповідача, що пов’язані з порушенням прав споживача, тобто порушення приписів ЗУ «Про захист прав споживачів».

На підставі ст..ст.13, 294, 295, 296, 297, 301, 302, 309 ЦПК України , -

ПРОШУ:

1. На підставі ст.. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» звільнити від сплати державного мита;
4. Дану заяву долучити до справи.


«_____» ____________ 2010 р. _____________
TIXIIomut вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 07:57   #77
Новичок
 Аватар для vrungel
IP:
Сообщений: 6
"Спасибок": 3
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Права потребителей

Потребителям (нам) надо знать свои права, но продавцам (им) об этом знать не обязательно.
___________
всем 7 футов под килем...
vrungel вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2011, 00:29   #78
Приезжий
 Аватар для Laila
IP:
Сообщений: 33
"Спасибок": 25
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Права потребителей

В магазинах техники товар вернуть в течении 14 дней - без проблем.
В некоторых магазинах возврат можно, но сначала надо письмо из сервисного центра - но тоже без проблем.
Что меня возмутило, так это лекарства!
Оказывается в аптеках возврат просто не существует.
А если есть подозрение, что товар некачественный, подделка - так наверно только через независимую лабораторию и сравнить состав с тем, что на этикетке.
Обыдно
Потому что хлопотно
___________
"Феникс" - английский с носителями.
Laila вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 12:49   #79
NiN
Житель
 Аватар для NiN
Сообщений: 137
"Спасибок": 84
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Права потребителей

в мене ось така ситуація, Епіцентр - продав мені браковану душеву кабіну, всі від мене відмовляються приймати заява, переговорив з начальником захисту прав споживачів - відхаращуються.
пропоную знайти через форум всіх пострадавших - позови і написання і подання беру насебе - затрати на себе... мені потрібні просто пострадавші, протягом останніх 5 місяців... Закидаю позовами Епіцентр.

ДЯкую.
NiN вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2011, 17:38   #80
Житель
 Аватар для COKOJI_0789
IP:
Сообщений: 134
"Спасибок": 48
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Права потребителей

Здравствуйте, уважаемые господа! Прошу прощения у модераторов, свою тему я пока создать не могу, проблема срочная, т.к. сейчас не работаю и сумма для меня немалая.
Суть вопроса такова:
Договорился я(из Киева) с одним человеком(из Мариуполя) о покупке вещицы стоимостью 2100 грн. Передача должна была осуществиться передачей пакета с данной вещью через водителя автобуса, при отправке я ему перечислил на карточку Приватбанка со своей карточки(тоже Приватбанковская) половину оговоренной суммы, но, когда я получил пакет внутри оказалась чушка по форме напоминавшая предмет, на вызовы по телефону человек не отвечает, игнорирует. Что делать, чтобы вернуть свои 1050 грн, возможно ли это, когда обращусь в банк по месту жительства, что деньги мне вернут на карточку? И в какой форме обращаться, что говорить, как преподносить в банке эту проблему?

ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
COKOJI_0789 вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2011, 17:52   #81
Заблокирован
 Аватар для CHIK
IP:
Сообщений: 1,216
"Спасибок": 2,119
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Права потребителей

1)Нет договора
2)Нельзя доказать,что получили чушку
___________
Спасите меня от гнева модераторов!.... Модератор - существо неопределённое, но злое!
CHIK вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2011, 01:29   #82
Житель
 Аватар для COKOJI_0789
IP:
Сообщений: 134
"Спасибок": 48
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Права потребителей

Это понятно. В банке можно написать заявление(так как это один банк) чтобы возвратить средства на карточку? Там имел место, по большому счёту, просто обычный перевод с карточки на карточку, можно его обратить?
Если всё так, то как объяснять данную ситуацию в банке??? Я понимаю, передача была небезопасна(знаю-знаю, сам виноват, ибо надо было срочно), но раз так случилось, то как объяснять, как есть или немного что-то другое?
COKOJI_0789 вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2011, 14:44   #83
Турист
 Аватар для natabann
IP:
Сообщений: 4
"Спасибок": 0
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Права потребителей

Увы, об этих деньгах можете забыть...у Вас не было никаких письменных договорных обязательств друг перед другом, Вы ничего не сможете доказать...И банк не поможет...Что Вы скажете? Ошиблись и перечислили? Или вас человек подвел? Во втором случае-это вообще не их дело, а в первом-нужно будет опять же связываться с этим горе-продавцом...У общества защиты прав потребителей вообще никаких мотивов не будет, чтобы хоть как-то подобраться к продавцу...потребуют чеки, договора...
natabann вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2011, 18:04   #84
Турист
 Аватар для BloodyMeri
IP:
Сообщений: 2
"Спасибок": 1
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Ответ: Права потребителей

kazanova, Здрайствуйте!!! Не могли бы Вы мне помочь?
Я была в супермаркете "Фуршет" с подругой. Мы зашли в зал не оставляя свои сумки на "ключ", при в ходе охранника не было. Мы взяли все что нужно, это заняло минут 5-8. На кассе все проплатили и при выходе с Фуршета нас остановил охранник и попросил показать сумки и чеки. Мы естественно показали, но есть одно "но" - мы напрочь забыли, что в сумке и у подруги и у меня была вода купленая в другом месте и почти уже выпитая, на что охранник ухмыльнулся и сказал "может у вас будун и вы в зале ее выпили". Охранник взял бутылку воды у подруги и пробил на кассе, как оказалось такой товар у них тоже имеется и начал требовать проплатить еще раз, хотя она эту воду покупала в другом городе. Потом подошел администратор мы ему сказали, что ничего не воровали и даже в той оттдел где продается вода не заходили, он сказал, что посмотрит по камере. Прождав 10 минут он пришел и сказал, что мы ни вчем не виноваты, но на следубщий раз он заставит проплатить за товар.
После этого у меня возникает какой вопрос - как быть в такой ситуации, если я не хочу оставлять сумку в ящике (за который администрация не несет ответственности), но при этом в сумке ранее купленый товар и ко всему пользованый? Как доказать свою невиновность в краже?
BloodyMeri вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2011, 18:29   #85
Житель
 Аватар для Считалочка
IP:
Сообщений: 205
"Спасибок": 742
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Права потребителей

Цитата:
Сообщение от BloodyMeri Посмотреть сообщение
После этого у меня возникает какой вопрос - как быть в такой ситуации, если я не хочу оставлять сумку в ящике (за который администрация не несет ответственности), но при этом в сумке ранее купленый товар и ко всему пользованый? Как доказать свою невиновность в краже?
Иметь чек из магазина, где Вы покупали этот тавар.

Я тоже частенько при посещении нескольких магазинов не всегда здаю сумку, но ВСЕГДА у меня с собой чеки из предыдущих магазинов на случай таких ситуаций (может поэтому ни разу у меня никто ничего и не требовал предъявить).

Теперь о возвратах товара (у меня всегда всё назад принимают, будь то мясо/колбаса или бытовая техника, единственное исключение было - в Ашане креветки не взяли, носиться с экспертизами не стала, для себя решила - кульков классных бесплатных у них много, заберу ущерб ими, теперь уже несколько лет обеспечиваю и себя и обеих мам кульками):

У меня сложилось впечатление, что существует чёрный список возвращавших (и я уже в нем). Летом купили кондишн на колёсиках, на деле оказался фигнёй, позвонила в фирму (а покупали через инет), съездила к ним в офис, накатала заявление, дозвонилась в Общество защиты прав потребителей для консультации (обрадовали, что в 99% случаев возврат возможен только через суд), а через пару дней пришёл ответ, что не примут назад (утром письмо забирала), а после обеда позвонили и обрадовали, что едут забирать!)) Прям чудеса!))
Считалочка вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2011, 21:25   #86
Турист
 Аватар для BloodyMeri
IP:
Сообщений: 2
"Спасибок": 1
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Права потребителей

Хорошо, а если товар куплен где то в ларьке, а там как правило не дают чеков? Что тогда?
BloodyMeri вне форума  
Сказавших "Спасибо!": 1 (показать список)
Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 01:52   #87
Житель
 Аватар для Считалочка
IP:
Сообщений: 205
"Спасибок": 742
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Права потребителей

Цитата:
Сообщение от BloodyMeri Посмотреть сообщение
Хорошо, а если товар куплен где то в ларьке, а там как правило не дают чеков? Что тогда?
При желании и на базаре дают товарный чек - это такая бумажка с печатью, с № палатки/ларька, с названием товара и его стоимостью.

Нет чека - сдавай сумку, на крайняк просто ту же бутылку воды и т.д.
Считалочка вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 19:10   #88
Приезжий
 Аватар для v_alentin_a
IP:
Сообщений: 33
"Спасибок": 10
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию Re: Права потребителей

Юридично, охоронці у супермаркетах – ніхто. Спеціального закону, який би якось регулював їхню роботу, не має. Магазин може взяти на охорону працівників органів Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ. Вони мають значно більшi права під час виконання службових обов'язків і прирівнюються до працівників правоохоронних органів.


Яку б назву не мав підрозділ, але напис "Державна служба охорона" на нашивці на рукаві має бути обов'язково

За статтею 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення, «обшукувати» Вас мають право саме вони – Служба безпеки, Збройні сили, міліція, митники і прикордонники.

Такі охоронці мають бути у формі, з нашивками з написом "Державна служба охорони" і назвою підрозділу.

Огляд здійснюється у випадках:
- коли особа захоплена в момент здійснення крадіжки або безпосередньо після її здійснення;
- наявності ознак здійснення крадіжки у вигляді слідів на одязі і речах;
- коли очевидці прямо вкажуть на дану особу як на особу, що здійснила крадіжку;
- порушення пропускного режиму;
- коли є наявні показання технічних засобів. В даному випадку – запис камери спостереження.

Але й держохоронці можуть обшукати Вас лише з понятими, в окремому приміщенні і з обов’язковим складанням протоколу.
http://ut.kiev.ua/index.php?option=c...1645&Itemid=30
v_alentin_a вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 14:22   #89
Житель
 Аватар для fedorpepel
IP:
Сообщений: 288
"Спасибок": 257
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
Вопрос Re: Права потребителей

Как известно, на днях Россия запретила ввозить молочную продукцию Украины. Вчера щёлкал каналами и попал на сюжет Телевизионной службы новостей канала 1+1, посвящённый этой теме — изготовлению молока в Украине. Оказывается, наши крестьяне — производители половины украинского молока, чтобы оно не портилось, добавляют туда соду, а у кого нет денег на соду — доливают мочу (надеюсь, коровью), часть же из них, сильно разбавляя молоко водой, бросают туда для цвета стиральный порошок. Скупщики молока по летней жаре тоже что-то домешивают, чтобы молоко не портилось. На молокозаводах пытаются осадить эту поганую крестьянскую смесь и очищают молоко... фосфатами. Иначе сказать, в молоко добавляются ещё и фосфаты. Это медленная смерть тому, кто такое молоко постоянно пьёт. Я переполошился — моя мама всё время покупает молоко. Но вот авторша сюжета утешила меня под конец: зайди мол, зритель, на сайт государственного комитета защиты прав потребителей и погляди списки производителей, не прошедших контроль качества — и их не покупай. Зайду, завтра же заду! — думаю, — Распечатаю списки и по молоку, и вообще по жратве, покажу маме и скажу не покупать у тех, кто яд добавляет, и сам не буду — ничего их фирмы не покупать: потому что ведь кто творит зло — творит его во всём. Нет такому коллективу доверия.

Зашёл, конечно, на указанный сайт. Ну, журналистка — она и есть журналистка. Сказала, как соврала. Я обследовал весь сайт. Там есть всё, что интересно тамошним чиновникам, но ничего интересного нам. Их отчёты выглядят так: "Мы обследовали 1000 товара и вынесли 500 предупреждений". Где названия, где тесты, где списки?! Сайт заполнен обычной чиновничьей внутренней документацией, нам не нужной: регламентами, нормативными актами, отчётами в вышеуказанном стиле. Лады — думаю,— должны же где-нибудь настояшие, нужные мне отчёты печататься. Нашёл два сайта потребителей по Украине. Первый, типа главный — там тесты есть. Собрался распечатать по молоку, а потом и по всей жратве. Куда там! Тесты проводились... в 2008 году. Ненужность тестов 2008 года в том, что производитель выпустит хороший продукт, год рекламирует — а через год резко снизит качество — привыкли мол, купят по-любому. Об этом тоже вчера узнал, щёлкая каналами, уже в русской передаче про качество "Жадность". Смотрел с интересом, после молока-то!
Другой украинский сайт про качестве вообще никакой: тест пяти сортов чая и больше ничего. Час искал другие сайты, но не нашёл.

Но ведь волнует меня, волнует, перспектива смерти от украинской еды, не хочу я помирать. Есть ведь люди, которые следят за своим здоровьем, и на форум такие, думаю, заходят. Подскажите, люди добрые, где в интернетах найти материалы недавних проверок украинской еды, производителей её — если не в нашей забытой Богом стране, то хотя бы может какой русский сайт найдётся, на котором и украинскую еду тестируют. Только не чай — его купил, выплюнул и забыл название производителя вроде "Гринфилд" или "Акбар" — а настоящей еды: молока, мяса , колбас, консервов, хлебушка — того, что кушаем, не замечая вкуса.
fedorpepel вне форума  

Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 17:31   #90
Житель
 Аватар для die_Zauberin
IP:
Сообщений: 442
"Спасибок": 285
Очки репутации: 0
Мнения:
Доп. информация
По умолчанию

Добрый день!
может кто посоветовать юриста, помощь в таком вопросе:
По вине салона красоты пришлось обращаться к хирургу. В салоне вернули только стоимость самой услуги, а за визит к врачу возмещать отказались. Лечение возможно повлечет за собой хирургическое вмешательство. Что я могу сделать в данной ситуации? материальное вознаграждение за нанесенный телесный и моральный ущерб, возмещение за визит к врачу, лечение?
___________
Ненавижу незаконченные фразы! Это все равно, что
die_Zauberin вне форума  

Ответить с цитированием Вверх

Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Купить права andlud Автомобильный форум 176 29.02.2016 00:08


Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.


Работает на vBulletin® Версия форума 3.х.х. Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

© ForumKiev.com 2007 - 2021